chức năng nhiệm vụ của giám đốc chi nhánh
TIN TỨC

Liệu bạn đã tường tận hết về chức năng nhiệm vụ của Giám đốc chi nhánh?

Mỗi một doanh nghiệp đều có thể mở thêm một hoặc nhiều chi nhánh. Nhằm quản lý và đảm bảo mọi yếu tố trong suốt quá trình hoạt động, mỗi một chi nhánh đều phải có người đứng đầu. Người đứng đầu chi nhánh có phải là giám đốc chi nhánh không? Chức năng nhiệm Xem thêm