Phương pháp lập trực tiếp giúp tính dòng tiền ròng
TÀI CHÍNH

Kiểm soát tốt các dự án đầu tư bằng cách tính dòng tiền dự án

Một dự án đầu tư thường kéo dài nhiều năm. Những năm đó thường phát sinh các khoản thu và chi. Cách tính dòng tiền dự án giúp chủ đầu tư kiểm soát, tính toán dòng tiền ròng chảy trong dự án và những phát sinh không đáng có. Muốn quản lý tốt dòng tiền cần Xem thêm