NHÂN SỰ

Tại sao cần xây dựng quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới?

Việc định hướng cho nhân viên mới rất quan trọng và mang tính chất quyết định đến hiệu suất làm việc. Thiết lập quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới là việc mỗi doanh nghiệp nên làm để giúp nhân viên hòa nhập một cách nhanh chóng với môi trường văn hóa Xem thêm