cách tính roi trong dịch vụ lưu trú và marketing
TÀI CHÍNH

Cách tính ROI trong dịch vụ lưu trú và hoạt động marketing

Thuật ngữ ROI gắn liền các hoạt động sinh lời và chi phí mà doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Áp dụng cách tính ROI sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra và đánh giá tương đối chính xác kết quả đầu tư của mình. Cách tính ROI cho các hoạt động Xem thêm