CHIẾN LƯỢC

Áp dụng chiến lược cạnh tranh tổng quát để mang lại thành công cho doanh nghiệp

Các chiến lược cạnh tranh tổng quát thường được doanh nghiệp/công ty áp dụng. Nhưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược phù hợp để đạt hiệu quả. Nếu không xác định được hướng đi đúng đắn hoặc đi sai hướng, doanh nghiệp có thể Xem thêm