cac-nguyen-tac-khi-hoach-dinh-dong-tien-cua-du-an1
CHIẾN LƯỢC

Tuân thủ các nguyên tắc khi hoạch định dòng tiền của dự án

Dòng tiền dự án được hiểu là dòng tiền tăng thêm khi dự án được thực hiện. Tuân thủ các nguyên tắc khi hoạch định dòng tiền của dự án sẽ giúp chủ đầu tư tính toán dòng tiền một cách chuẩn xác và cân đối được lượng tiền ra vào trong một dự án. Xem thêm