CHIẾN LƯỢC

Những hiểu biết chung về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong nền kinh tế hội nhập và mở cửa như hiện nay, cùng với các chế độ ưu đãi và khuyến khích của Chính phủ, ngày càng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ theo Xem thêm