TÀI CHÍNH

Vốn đầu tư và vốn điều lệ được quy định như thế nào trong luật doanh nghiệp?

Đối với các doanh nghiệp, hầu hết mọi người đã quen với hai khái niệm vốn đầu tư và vốn điều lệ. Các loại vốn này thường được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hiểu về hai loại vốn này và phân biệt chúng với nhau, hãy tìm hiểu thông Xem thêm