CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Hiểu về khái niệm nhà đầu tư là gì trong thị trường đầu tư?

Để đẩy nhanh sự phát triển của một nền kinh tế, không thể thiếu vắng các hoạt động đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư được coi là chủ thể trực tiếp thực hiện các hoạt động này. Vậy, nhà đầu tư là gì và có vai trò quan trọng như thế nào đối với Xem thêm