ROE là gì
TÀI CHÍNH

ROE là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của ROE trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh dài hạn, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp quyết định đến giá trị cổ đông sẽ nhận được. Chỉ số ROE dùng để đánh giá hiệu quả này. Vậy, ROE là gì và có ý nghĩa như thế nào là kiến thức nhiều nhà quản trị cần phải nắm rõ. Xem thêm