TÀI CHÍNH

Vốn đầu tư phát triển là gì?

Muốn phát triển nền kinh tế của một đất nước, của xã hội…thì việc cần làm là huy động đủ nguồn vốn đầu tư. Đầu tư phát triển là chìa khóa cho sự tăng trưởng. Vậy, nguồn vốn đầu tư phát triển là gì và có những đặc điểm vai trò như thế nào là Xem thêm