CHIẾN LƯỢC TIN TỨC

Hoạch định chiến lược cạnh tranh trong thời kỳ kinh tế hội nhập

  Cạnh tranh được coi là phương thức để giành lợi nhuận cao nhất cho các chủ thể kinh tế. Đây cũng là yếu tố chủ đạo để thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, có được ưu thế cạnh tranh là một điều Xem thêm

CHIẾN LƯỢC MARKETING

Nội dung cơ bản của chiến lược cạnh tranh cho từng loại hình doanh nghiệp

Với những doanh nghiệp/công ty hoạt động trong các lĩnh vực mà khách hàng có hàng ngàn sự lựa chọn, cường độ cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt và khốc liệt hơn. Lúc này, thiết lập nội dung cơ bản của chiến lược cạnh tranh phù hợp, đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp đứng Xem thêm