TÀI CHÍNH TIN TỨC

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Với các câu hỏi về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta sẽ được biết rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính là một trong những báo cáo về tài chính nắm giữ vai trò rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Quy trình này bao gồm có báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp.

Trong đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ sự tổng hợp về tình hình tài chính thông qua các hoạt động dựa vào nguồn tiền kinh doanh. Vậy ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Tìm hiểu thêm:

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Các bút toán kết chuyển lên báo cáo tài chính kế toán cần ghi nhớ

Các nguyên tắc chung của việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Cách kiểm tra sổ sách kế toán và hướng dẫn xử lý một số sai lệch cơ bản

Đi tìm những căn cứ tạo lập nên báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Một bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ dựa vào căn cứ nhất định sau đây:

  • Những báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Các báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Bản thuyết minh về báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa những kỳ trước đó của doanh nghiệp
  • Sổ kế toán tổng hợp
  • Sổ kế toán chi tiết
  • Bảng tính về khấu hao các tài sản cố định
  • Những tài liệu kế toán khác

Từ những căn cứ này, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.

 báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp
Có nhiều yếu tố để lập nên báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Những ý nghĩa quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp chủ yếu cho doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy những sự thay đổi về tài chính trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh như thế nào. Mối quan hệ giữa bảng cân bằng kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng sẽ cho thấy luồng tiền trên đã được sử dụng cho nhu cầu chi tiêu ra sao.

Bên cạnh đó, ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp còn thể hiện rất rõ về mối quan hệ giữa những khoản lợi nhuận với dòng tiền thuần. Từ sự so sánh báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp cũng xác định được sự chênh lệch giữa khoản thu với khoản chi phí đã sử dụng.

Nói cách khác, ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp chính là thể hiện sự chênh lệch giữa khoản tiền thu vào và chi ra trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp.

Dựa vào những bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp sẽ tự đánh giá về khả năng trả nợ đúng hạn cũng như cách tạo ra tiền từ những yếu tố nội hoặc ngoại sinh. Thông qua đó, doanh nghiệp cũng sẽ dự báo được những nguồn tiền trong tương lai và đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp nhất.

Doanh nghiệp sẽ dự báo được nguồn tiền trong tương lai thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Một số và cần lưu ý đến đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp nắm giữ vai trò tối quan trọng đối với mọi giai đoạn hoạt động của từng doanh nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề sau đây.

Theo dõi và thường xuyên giám sát chi tiết đối với mỗi giao dịch trên sổ kế toán chi tiết có liên quan đến những khoản thu, khoản chi cũng như lượng hàng tồn kho.

Dù là lượng tiền thu hay chi trong hoạt động kinh doanh, chúng vẫn cần sự theo dõi sát sao trên các sổ kế toán chi tiết.

Cần phải theo dõi sát sao tiền thu- chi trên sổ kế toán chi tiết

Luôn luôn nhắc nhở kế toán viên xác định rõ ràng những khoản có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, kể cả thời gian ngắn hạn và dài hạn. Lưu ý này sẽ giúp bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ tài chính gián tiếp có được độ chính xác nhất.

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp chủ yếu dựa vào những yếu tố liên quan đến luồng tiền trong suốt quá trình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Đó chính là các nguồn tiền ra lẫn các dòng tiền vào có được từ trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh ở một khoảng thời gian nào đó, kể cả những luồng tiền tìm được trong chứng khoán.

Để có một báo cáo lưu chuyển tiền tệ ý nghĩa nhất, phản ánh được sâu sát thực trạng hoạt động của công ty, đơn vị bạn cũng có thể nhờ tới sự tư vấn và giúp sức của các đơn vị tư vấn tài chính, kế toán uy tín như chúng tôi. Giúp cho việc hoạch định phát triển trong tương lai của công ty một cách rõ ràng và sát thực hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *