TÀI CHÍNH

Cách tính dòng tiền trong kinh doanh

Cách tính dòng tiền là kiến thức cơ bản trong quản trị doanh nghiệp. Chỉ khi nắm rõ được sự lưu chuyển của dòng tiền, nhà quản trị mới có thể cân đối được thu chi, tránh tình trạng dòng tiền âm gây cản trở cho sự hoạt động và vận hành của doanh nghiệp.

Cách tính dòng tiền thuần trong hoạt động của doanh nghiệp

Muốn biết được cách tính dòng tiền thuần, trước hết phải hiểu rõ dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần (Net cash flow) là khoản tiền thu được và sử dụng trong một doanh nghiệp kinh doanh. Dòng tiền thường được chia thành 3 loại chính là : Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư; dòng tiền từ hoạt động tài chính. Dựa vào số liệu tổng hợp của 3 nhóm chính này, chúng ta sẽ tính được dòng tiền thuần theo từng bước dưới đây:

Bước 1: Tính dòng tiền thuần cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Là những hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ để tạo ra doanh thu chủ yếu.

Dòng tiền đi vào : là tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp các loại dịch vụ, chứng khoán, bản quyền, phí, hoa hồng…

Dòng tiền đi ra: là tiền mặt trả lương cho nhân công, tiền nguyên vật liệu, thuế, trả lãi vay hàng tháng…

Công thức tính:

Tiền thuần cho hoạt động sản xuất kinh doanh ꞊ Tổng dòng tiền đi vào – tổng dòng tiền đi ra của hoạt động sản xuất kinh doanh.

cách tính dòng tiền
Tính dòng tiền là kiến thức cơ bản nhà quản trị cần nắm rõ

Bước 2: Tính dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đi vào: gồm tiền thu thanh lý, thu hồi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia…

Dòng tiền ra: mua sắm xây dựng tài sản dài hạn, trả nợ, lãi suất cổ phiếu…

Công thức tính:

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư ꞊ Tổng dòng tiền đi vào – tổng dòng tiền ra của hoạt động đầu tư.

Bước 3: Tính dòng tiền thuần của các hoạt động tài chính

Dòng tiền đi vào: là tiền thu từ việc bán cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, nhận được khoản vay từ ngân hàng.

Dòng tiền đi ra: Trả vốn góp, mua cổ phiếu, trả nợ, cổ tức hoặc chia lợi nhuận

Công thức tính:

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính ꞊ Tổng dòng tiền đi vào – tổng dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính.

Bước 4: Tính dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp

Dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp ꞊ Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh + Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư + Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính.

cách tính dòng tiền
Dòng tiền thuần chung được tổng hợp từ 3 nhóm cơ bản của dòng tiền

Cách tính dòng tiền bằng dự báo dòng tiền đơn giản cho nhà quản trị

Dự báo dòng tiền là một công thức tính dòng tiền khác mà doanh nghiệp cần sử dụng. Dự báo dòng tiền giúp dự đoán được số dư tiền mặt trong tương lai của doanh nghiệp. Từ đó, xác định khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp bằng cách tính số dư tiền mặt hiện tại và cộng hoặc trừ các dòng tiền ra vào dự kiến trong tương lai. Cách tính dòng tiền này có ưu điểm là giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định cho tương lai một cách sớm nhất như xem xét có nên hay không việc đầu tư vào kinh doanh, đi vay, cho vay, bán tài sản, cổ phần?

Công thức tính dòng tiền cho tương lai được bắt đầu bằng tổng số dư tiền mặt hiện tại + lượng tiền mặt muốn nhận trong giai đoạn dự báo. (Nguồn tiền này có thể xuất phát từ khách hàng, tiền cho vay hoặc tiền của các nhà đầu tư.) Sau đó, khấu trừ các khoản chi tiêu dự kiến trong khoảng thời gian này như tiền lương, trả nợ và các loại chi phí khác.

Dự báo dòng tiền thường được thực hiện định kỳ theo tuần, tháng, quý.

Công thức tính:

Lượng tiền ban đầu + lượng tiền vào dự kiến ​​- lượng tiền ra dự kiến ​​= Lượng tiền cuối kỳ

Công thức tính dòng tiền trên được áp dụng trong dự báo dòng tiền giúp doanh nghiệp phán đoán và đưa ra các quyết định một cách đúng lúc, kịp thời. Đồng thời lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng để kiểm soát nguồn tiền ra – vào của doanh nghiệp.

Nắm rõ cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của kế toán mà còn là kĩ năng các nhà quản trị cần nắm vững. Có tính toán được sự vận động của dòng tiền thì doanh nghiệp mới kịp thời cân đối, bổ sung và hoạch toán tài chính một cách tốt nhất, tránh tình trạng dòng tiền âm trong một thời gian dài sẽ làm hoạt động của doanh nghiệp đi theo chiều hướng xấu, thậm chí là dẫn đến phá sản.

>> Giải đáp câu hỏi: kinh doanh dòng tiền là gì?

>> Làm thế nào để quản trị dòng tiền một cách hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *